Garantie, verzenden & retourneren - Petru B.V.
Menu
0
MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK: TEL 0411-643169

Garantie, verzenden & retourneren

Retourvoorwaarden:

 • Complete orders en / of maatwerk uitgesloten van retourname.
 • Geef op de kopie van onze factuur aan te geven wat u retour wilt sturen
 • Materiaal moet courant en verkoopbaar zijn
 • Materiaal moet in originele staat zijn en in de onbeschadigde, originele verpakking zitten.
 • Materiaal moet goed verpakt zijn en franco geretourneerd worden.
 • Verpakte garnituren dienen in folie gewikkeld zijn zodat er geen lijmresten of elk soort
  plakkend materiaal op de koker(s) achterblijven.
 • Vrachtkosten worden niet gecrediteerd.
 • Artikelen ouder dan 6 maanden kunnen niet retour gestuurd worden.
 • De minimale orderwaarde dient minimaal € 50,00 netto goederwaarde incl. btw. te zijn.
 • Op de creditnota worden € 20,00 netto incl. btw. behandelingskosten in rekening gebracht.

Garantievoorwaarden zonwering en gordijnen:

Petru B.V. garandeert hiermede ten overstaan van de opdrachtgevers en zijn rechtsopvolgers:

a. Gedurende een periode van twee jaar van het zonweringssysteem, waarvan is aangetoond, dat zij het gevolg zijn, volgens de gangbare NEN-normen, van onvoldoende kwaliteit; gedurende een periode van vijf jaar gebreken aan de coatinglaag welke voortvloeien uit het feit, dat de tolerantienormen, zoals deze zijn gesteld door de vereniging van materialen ramen en gevelbranche (VMRG), zijn overschreden.

b. Gedurende een periode van twee jaar op elektrische aandrijvingen en besturingscomponenten geleverd door Petru B.V.

c. De genoemde garantietermijnen zijn te rekenen vanaf de opleverdatum aangegeven op de verstrekte garantieverklaring van Petru B.V. en/of datum verkoopfactuur Petru B.V.

d. De garantie omvat uitsluitend de vervanging of herstel van hetgeen dat door de opdrachtgever als ondeugdelijk in de zin van kwaliteitseisen wordt aangetoond met dien verstande evenwel
dat deze werkzaamheden voor rekening van Petru B.V. komen ten hoogste van het bedrag van de netto aanneemsom van het betrokken onderdeel.

e. Onder de in deze bepaling bedoelde kwaliteitseisen worden verstaan die eisen, zoals deze luidden op de dag waarop de prijsopgave werd uitgebracht.

f. Elke vordering tot vergoeding van directe of indirecte bedrijfs- of gevolgschade is uitgesloten. De opdrachtgever is gehouden tot schadeloosstelling van Petru B.V. voor alle kosten,
schade en interesten, die voor laatstgenoemde mochten ontstaan als gevolg van aanspraken van derden tot vergoeding van bedoelde schades.

g. Gebreken, terzake waarvan beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk aan Petru B.V. te worden gemeld. Petru B.V. verplicht zich gebreken,
waarvoor terecht een beroep op garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen. De opdrachtgever zal Petru B.V. hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in ruime gelegenheid stellen en verder het gebruik van hijs- of hefwerktuigen, steigers, glazen wasinstallaties, aanwezige energiebronnen en dergelijke eveneens zonder kostenberekening toestaan.

h. Indien Petru B.V. ter voldoening aan de garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van Petru B.V.

i. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

j. Buiten de garantie vallen:

 • Kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid
 • Gebreken of beschadigingen die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig of onjuist gebruik, niet of onjuist naleven van gebruiks- of onderhoudsvoorschriften, of anderszins te wijten zijn aan een handelen of nalaten van de opdrachtgever of derden.
 • Gebreken ten gevolge van achterstallig onderhoud. Afhankelijk van de vervuiling ter plaatse, de profielen minimaal één maal per jaar reinigen, bij voorkeur ook rekening houdend met de klimatologische omstandigheden als aangegeven in onderstaand overzicht. Vanaf zone 2 en hoger verdient het de aanbeveling om minimaal 2 maal per jaar de profielen te reinigen. Het aluminium mag gereinigd worden met een neutraal, in (warm) water opgelost, schoonmaakmiddel. Derhalve geen soda of alkalische middelen gebruiken. Schuurmiddelen worden ten zeerste afgeraden daar deze de oppervlakte van de coatinglaag beschadigen. Tevens adviseren wij om tijdens de schoonmaakwerkzaamheden de coating te inspecteren op beschadigingen en deze indien nodig te repareren.
 • Beschadigingen, die het gevolg zijn vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen.
 • Schades ten gevolge van force majeure, zoals bijvoorbeeld brand, storm (windkracht van meer dan 17,2 m/s), overstroming, stuifsneeuw e.d.
 • Beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende verandering in het milieu, of aanraking met chemisch agressieve stoffen.
 • Beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege Petru B.V. aan het geleverde zijn uitgevoerd.
 • Verkleuring of glansverlies welke binnen de normen vallen.
 • Het object moet door middel van ladders, overeenkomstig toepasbaar als omschreven in de VCA bepalingen, vanaf het maaiveld bereikbaar zijn. De kosten van eventueel te treffen
  bouwkundige voorzieningen en/of het gebruik van hulpmateriaal vallen buiten de garantie.

k. De garantie vervalt indien de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Petru B.V. reparaties aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten.

l. De garantieverklaring geldt niet, indien de opdrachtgever in gebreke is aan enige verplichting uit deze of uit andere tussenpartijen bestaande overeenkomsten te voldoen.

m. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze garantiebepalingen of van nadere overeenkomsten die hiervan een uitvloeisel zijn, zullen worden beslecht door die rechtsprekende instantie, die ook bevoegd is met betrekking tot de overeenkomst tot levering en montage.


Afbeelding één: klimatologische omstandigheden volgens punt j.

 

Garantievoorwaarden kozijnen:

Garantie onder voorwaarde van de onderhoud- en reinigingsvoorschriften uit de VMRG richtlijnen, na te zien op www.vmrgkwaliteitseisen.nl.

 • De rechten uit deze garantieverklaring zijn zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet overdraagbaar.

Algemene voorwaarden van toepassing zoals terug te vinden op: https://www.petruzonwering.nl/service/general-terms-conditions/

 • Eventuele beschadigingen of breuken dienen binnen 2 werkdagen na montage gemeld te worden om aanspraak op de garanties te maken.

De gegeven garantietermijnen zijn:

 • 1 jaar op bewegende delen, hang- en sluitwerk, zetwerk, glas en ventilatieroosters.
 • 5 jaar op deugdelijkheid van de geleverde kozijnen
 • 5 jaar op de lak van de kozijnen
 • 2 jaar op de beglazing

Uitsluitingen van garantie zijn:

   1. Verwering en/of normale slijtage;
   2. Onoordeelkundig of abnormaal gebruik;
   3. Het ontbreken van onderhoud of reiniging overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen®, zoals deze gelden drie maanden voor het sluiten van de overeenkomst is opgenomen;
   4. Installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door opdrachtgever of door derden;
   5. Kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
   6. Vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouw-, herstel-, reinigings- of andere werkzaamheden of van het gebruik van voor het doel ongeschikt(e) materia(a)l(en);
   7. Beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke
   8. invloed(en) van het milieu;
   9. Zaken, materialen, werkwijzen en constructies, welke afwijken van de in de VMRGKwaliteitseisen en adviezen® genoemde voorschriften, eisen en adviezen, voorzover deze op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever zijn toegepast;
   10. Door of namens opdrachtgever geleverde materialen;
   11. Schade die direct, of indirect een gevolg is van filiforme corrosie;
   12. Kleurverschillen en/of glansverlies overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de VMRGKwaliteitseisen en Adviezen®, zoals deze gelden drie maanden voor het sluiten van de overeenkomst, is opgenomen;
   13. Gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden;
   14. Invloeden van buitenaf, welke tijdens of na (op)levering zijn ontstaan;
   15. Het aanbrengen of gebruiken van zonweringen, glazenwasinstallaties, ladders en dergelijke;
   16. (Thermische)glasbreuk of de toepassing van (spiegel)draadglas;
   17. Warmtebelasting boven de 70°C;
   18. Kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid;
   19. Afdichtingsprofielen (E.P.D.M.), behalve voor wat betreft de flexibiliteit.
   20. Schade t.g.v. overmacht wordt niet vergoed, zoals: vandalisme, vrijwillig en/of opzettelijk veroorzaakte schade, natuurrampen (o.a. aardbevingen, overstromingen), brand, ontploffing, inbraak;
   21. Schade als gevolg van nikkelsulfide insluiting in het geharde glas;

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €500,00 en de verzending is gratis