Petru - Algemene voorwaarden - Petru B.V.
LET OP: AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE VAKANTIEPERIODE. Informeer het kantoor voor het maken van een afspraak

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Petru B.V.

KvK-nummer: 81877404
BTW nummer: NL862254371B01

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Petru B.V. en op alle overeenkomsten, van welke aard dan ook, die Petru B.V. sluit.

1.2 De opdrachtnemer of verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Petru B.V., terwijl de wederpartij opdrachtgever of koper is.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en/of diensten van welke aard ook van Petru B.V. en alle met Petru B.V. samenwerkende en aan haar gelieerde ondernemingen.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met Petru B.V. overeengekomen te worden

Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijzen als het tijdstip van levering van de goederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsaanbiedingen zijn te allen tijde exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.2 Bindende overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijk bevestiging, van de opdracht en/of order door Petru B.V. dan wel indien er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de wederpartij. De opdrachtbevestiging wordt, behoudens schriftelijk tegenbericht van de wederpartij voor de daadwerkelijke levering, geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.

2.3 Na het versturen van de opdrachtbevestiging gemaakte (aanvullende) afspraken of wijzigingen, evenals afspraken of toezeggingen door het personeel van Petru B.V., binden haar slechts indien zij schriftelijk door Petru B.V. zijn bevestigd.

2.4 Petru B.V. behoudt zich het recht voor bestellingen en/ of opdrachten en/of orders zonder opgaaf van redenen te weigeren. Petru B.V. wordt daardoor niet schadeplichtig.

2.5 Als de wederpartij aan Petru B.V. gegevens, tekeningen etc. verstrekt, mag Petru B.V. uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren. Voor overige fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en bij (vrijblijvende) offertes en/of orderbevestigingen is Petru B.V. niet aansprakelijk.

Levering

3.1 De leveringstermijn is vastgesteld op de voorwaarde dat de omstandigheden dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst en schept uitdrukkelijk geen fatale termijn. De levertijd wordt door Petru B.V. dus bij benadering vastgesteld.

3.2 De levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen etc. in het bezit zijn van Petru B.V., de eventueel overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

3.3 In geval van vertraging van de levering doordat de omstandigheden zich wijzigen, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. Petru B.V. zal de wederpartij tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden noch om schadevergoeding te vorderen.

3.4 Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Petru B.V. kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra haar planning dit toelaat.

3.5 Door Petru B.V. op maat gemaakte bestellingen en/ of zaken worden door haar nimmer teruggenomen. In dat geval draagt de wederpartij de volledige risico en de goederen zullen door Petru B.V. nimmer worden teruggenomen, tenzij zij anders beslist.

3.6 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Petru B.V. wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Petru B.V. kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra haar planning dit toelaat.

Aanvaarding en reclame

4.1 De controle op aard, kwaliteit en conditie van het geleverde berust bij de wederpartij. Indien niet terstond na ontvangst wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend.

4.2 Reclames over eventuele manco’s of beschadigingen moeten, teneinde geldig te zijn, door de wederpartij op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld worden.

4.3 Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties worden door Petru B.V. slechts in behandeling genomen indien zij Petru B.V. rechtstreeks, binnen 5 dagen na levering van het geleverde of ontdekking van het gebrek, schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten

4.4 Reclames over facturen dienen eveneens en op straffe van verval van recht schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 dagen na verzenddatum der facturen. De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als zij niet binnen 5 dagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Petru B.V. heeft gereclameerd.

4.5 De wederpartij heeft geen recht van reclame meer wanneer de door haar gekochte zaken welke voor haar en/of door haar worden gezaagd, respectievelijk bewerkt, respectievelijk bewerken althans worden doorgeleverd aan derden, geen aanleiding tot het indienen van kwaliteit- of specificatiereclame gaven.

4.6 Reclames geven de wederpartij geen recht om zijn betaling op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

4.7 Indien de reclame gegrond is, zal Petru B.V. te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is Petru B.V. niet verplicht. Immateriële schade en schade geleden door derden en/of andere schade dan direct vermogensschade wordt nimmer vergoed.

Aansprakelijkheid

5.1 Behoudens expliciet schriftelijk overeengekomen garanties dan wel door Petru B.V. verstrekte garantiebewijzen verleent Petru B.V. geen andere garanties dan de eventuele - overdraagbare - garantie welke zij van haar leveranciers/ fabrikanten ontvangt en welke garanties overdraagbaar zijn.

5.2 Petru B.V. aanvaardt aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een aan Petru B.V. toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering.

5.3 Petru B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de ondergeschikten van Petru B.V. en/of van door haar ingeschakelde derden.

5.4 Indien de verzekeraar van Petru B.V. om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de ALGEMENE VOORWAARDEN Petru B.V. B.V. aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 22.500,00.

5.5 Niet voor vergoeding in aanmerking komt: bedrijfsschade waaronder stagnatieschade wordt begrepen, gederfde winst en opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, alsook schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen. Deze opsomming is uitdrukkelijk niet-limitatief.

5.6 De termijn waarbinnen Petru B.V. tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van één jaar nadat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.

5.7 De wederpartij vrijwaart Petru B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door de wederpartij geleverde producten en/of materialen. Voor zover het door de wederpartij niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat Petru B.V. jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de wederpartij zich Petru B.V. voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.

Overmacht

6.1 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Petru B.V. opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Petru B.V. niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

6.2 Indien Petru B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Petru B.V. gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

6.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomt en die niet aan Petru B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere, maar niet uitsluitend, zijn begrepen: niet- of niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering aan Verkoper door diens toeleveranciers althans een faillissement daarvan, niet, niet-tijdige, dan wel niet behoorlijke levering door Petru B.V. als gevolg van milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of gebreken aan informatiesystemen van Petru B.V. of diens toeleveranciers, gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden en in- en uitvoerbeperkingen.

Intellectuele eigendom

7.1 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom uit c.q. van de door Petru B.V. geleverde zaken te verwijderen, te wijzigen dan wel te verbergen.

7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op door Petru B.V. aan de wederpartij geleverde zaken, daaronder begrepen tekeningen, beschrijvingen, reclamemateriaal etc. blijven te allen tijde eigendom van Petru B.V. en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Petru B.V. niet worden vermenigvuldigd, gepubliceerd, dan wel op enige andere wijze aan derden worden vrijgesteld.

Betaling

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening en in Nederlandse valuta tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere valuta overeenkomen tot effectieve betaling waarvan koper alsdan gehouden is. Petru B.V. kan een kredietbeperkingstoeslag berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen verlangen. De betalingstermijn is te allen tijde een fatale termijn.

8.2 Indien een factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum is voldaan, is de wederpartij, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van Petru B.V. aan de wederpartij, direct en volledig opeisbaar. Dit is ook zo als de wederpartij failliet is gegaan, in surseance van betaling verkeert, als beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, als de vennootschap van de wederpartij wordt ontbonden en/of geliquideerd, maar ook als de wederpartij onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

8.3 De wederpartij is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente als deze hoger is. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

8.4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die de wederpartij er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

8.5 Indien Petru B.V. derhalve door het verzuim van de wederpartij, niet zijnde een consument, genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zo ook de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 250.000.

8.6 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de wederpartij verplicht op verzoek van Petru B.V. een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de wederpartij hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt zij direct in verzuim. Petru B.V. heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen.

8.7 Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op Petru B.V. te verrekenen met vorderingen van Petru B.V. op de wederpartij, is uitdrukkelijk uitgesloten. De wederpartij verklaart zich er voorts mee bekend dat Petru B.V. gerechtigd is vorderingen op de wederpartij van haar en haar werkmaatschappijen te verrekenen met vorderingen van de wederpartij op haar en haar werkmaatschappijen, ofschoon de wederpartij en die betreffende werkmaatschappij van de wederpartij niet over en weer elkaar schuldeiser en schuldenaar zijn.

Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Petru B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Petru B.V., tot op het moment van volledige nakoming van al hetgeen waartoe de wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens Petru B.V. verplicht is. Hieronder is in ieder geval begrepen de tegenprestatie met betrekking tot geleverde en/of te leveren zaken, de tegenprestatie met betrekking tot door Petru B.V. verrichte en/of te verrichten diensten alsmede alle vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij en vereffening van rekening-courant saldi, met inbegrip van rente en kosten.

9.2 Indien de wederpartij één of meer van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen niet, niet tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de wederpartij zijn/haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, indien op het vermogen van de wederpartij geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de wederpartij in verzuim en heeft Petru B.V. de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, ongeacht haar verder recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting. In die gevallen is elke vordering die Petru B.V. op de wederpartij mocht hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

9.3 Zolang de eigendom der zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid. Het is de wederpartij toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uit oefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en/of te verwerken en af te leveren. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Petru B.V. te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de wederpartij aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen voordat de betalingstermijn verstreken is wordt de koopprijs, ongeacht anders luidend beding, terstond ten volle opeisbaar. 9.4 Petru B.V., die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door haar geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de wederpartij Petru B.V. onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van zijn eigendomsrechten door Petru B.V. zijn voor rekening van de wederpartij.

Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1 Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten die Petru B.V. sluit.

10.2 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de statutaire vestigingsplaats van Petru B.V. neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Petru B.V. mag naar keuze van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Logistieke voorwaarden

12.1 De volgende algemene logistieke voorwaarden zijn van kracht:

 

Petru B.V. is onderdeel van Lenco Zonwering B.V., kamer van koophandel nummer 51123231, BTW nummer: NL823150938B01.